Buddha

Guan Shi Ying Buddha with Dragon     $68.00        465 X 850 mm

pic1101s.jpg pic1102s.jpg pic1103s.jpg pic1104s.jpg pic1105s.jpg pic1106s.jpg
PIC1101 PIC1102 PIC1103 PIC1104 PIC1105 PIC1106

Click the picture for an enlargement.