Qi Bai Shi

Reproduction of Qi Bai Shi's painting.   37X62 cm    $85.00

pic0501s.jpg (3808 bytes) pic0502s.jpg (4251 bytes) pic0503s.jpg (3479 bytes) pic0504s.jpg (3263 bytes) pic0505s.jpg (4173 bytes) pic0506s.jpg (3654 bytes)
PIC0501 PIC0502 PIC0503 PIC0504 PIC0505 PIC0506

Click on picture to view an enlargement.